Categoriearchief: Geen categorie

No Hijab Day

No Hijab Day – Solidariteit

De hoofddoek, doodskist van textiel, symbool van de islamitische vrouwenhaat moet uit!

Vandaag, 1 februari, op #NoHijabDay ben ik solidair met miljoenen vrouwen die vechten voor hun vrijheid & onafhankelijkheid tegen #islamdictatuur!’

Voor meer info, bestel boek ‘Hoer noch slavin’ info@vrouwentegenislamering.be

Bestel voor 15 euro via info@vrouwentegenislamisering.be

Vrouwen zijn geen loslopend wild !

Problematiek:

  • Seksuele intimidatie:

De echte #MeToo-verhalen spelen zich af in de straten van Antwerpen. Zonder individuele mannen aan de schandpaal te nagelen, moet het mogelijk zijn om te spreken over de toenemende seksuele intimidatie waarvan vrouwen slachtoffer worden. Niet alle feiten vallen onder de bepalingen van het Strafwetboek en dat dient ook zo te blijven. De Europese beschaving kende tot voor kort een gelijkgezindheid over hoe er met vrouwen omgegaan dient te worden. Dit was het resultaat van een lang en moeizaam emancipatieproces dat zelfs nog niet voltooid was. Helaas is die vooruitgang momenteel onder invloed van de massa-immigratie een achteruitgang aan het worden.

De westerse cultuur wordt onderuit gehaald en zelfs in de tijd teruggedraaid door de massale intocht van voornamelijk moslims en Afrikanen, niet zelden vrijgezel, die zich massaal in Europa aandienen als migrant, asielzoeker en illegaal. Zij gaan zich soms te buiten aan intimiderende opmerkingen, obscene gebaren en seksueel getinte handelingen ten overstaan van westerse meisjes en vrouwen die niet passen bij ons Europees beschavingsniveau. Het gaat hier over zowel verbaal als non-verbaal gedrag en ongepast fysiek contact tot zelfs fysiek geweld. Deze zowel bewuste als onbewuste seksuele intimidatie kan niet.

Momenteel is er echter een groot aantal slachtoffers dat niet op de voorgrond durft te treden met wat hen is overkomen. Soms omdat men maar al te gauw ten onrechte moreel veroordeeld wordt door de omgeving of weggezet wordt als iemand die het uitlokt, door kleding of gedrag. Of omdat men bang is om als racist te worden gebrandmerkt. Ofwel omdat men vreest – helaas vaak terecht – dat het toch niets zal uithalen. Hierdoor is een een grote discrepantie tussen het aantal officiële en reëele slachtoffers.

Met voorliggende campagne willen we jonge vrouwen en meisjes er op wijzen dat niet zij, maar de mannen in kwestie over de schreef gaan. Het is oké om een avondje op stap te gaan zonder daarvoor uitgescholden te moeten worden voor hoer of in het Marokkaans ‘kehba’, in de Antwerpse straten verbasterd tot het scheldwoord ‘kech’. Een bloes met een diepe decolleté, een minirok of hoge hakken zijn normale kledingstukken die perfect passen in de gangbare westerse kledingstijl die gedragen wordt door talloze vrouwen in Vlaanderen. Geen enkele importman heeft het recht om meisjes en vrouwen kledingvoorschriften op te leggen, net zo min als hij het recht heeft om een vrouw hierop aan te spreken/aan te vallen.

  • Vrouwgerichte criminaliteit:

Vrouwen lopen ook het gevaar slachtoffer te worden van criminelen die zich specifiek op vrouwelijke slachtoffers richten, zoals handtasdieven, halskettingrovers en seksuele perverten die zich schuldig maken aan grensoverschrijdend gedrag, intimidatie, verkrachting of erger. Vele vrouwen durven zich ’s avonds in Antwerpen niet meer op straat vertonen.

In Antwerpen is ongeveer een derde van de slachtoffers van criminele feiten een vrouw. Bovendien zijn er een aantal criminele feiten waarvan meer dan 90% van de slachtoffers vrouwen zijn, zoals handtasroof, halskettingdiefstal, aanranding en (groeps)verkrachting.

Wanneer het gaat om doodslag, moord, slagen en verwondingen dan is 52% van de slachtoffers een vrouw. Dit is aanzienlijk wat aangezien zoals vermeld ongeveer 30% van de slachtoffers van alle criminele feiten een vrouw is. Dit betekent dus een groot aantal vrouwelijke slachtoffers wanneer het specifiek gaat over de geweldmisdrijven doodslag, moord, slagen en verwondingen.

Er kan dan ook gesteld worden dat er zeer veel vrouwgericht geweld is in Antwerpen, wat de stad dan ook erg fysiek gevaarlijk maakt voor haar.

Daarbij komt nog dat geweld zich niet enkel op de straat afspeelt maar al evenzeer in huiselijke kring. Ook in privéruimten zijn vrouwen vaak niet veilig voor geweld, zowel in huiselijke kring als op het werk, stalking, verkrachting al dan niet door de partner, enzovoort.

Met voorliggende campagne willen we de Vlaming wakker schudden en zorgen dat hij/zij alerter wordt in het detecteren van gendergerelateerd intimidatie, agressie en geweld. Hoewel gendergerelateerd geweld dikwijls te liëren is aan een bepaald bevolkingsgroepen uit bepaalde landen met een bepaalde cultuur, is het een problematiek die de hele samenleving aanbelangt. Zeer weinig daders van geweld ten overstaande van vrouwen komen uiteindelijk voor een rechtbank, laat staan dat ze voor hun crimineel gedrag veroordeeld en serieus gestraft worden. Dit wekt uiteraard een gevoel van onaantastbaarheid in de hand, wat dan weer kan leiden tot nog meer agressie of geweld.

Net zoals bij seksuele intimidatie schamen vrouwen zich dikwijls voor wat hen overkomen is en dienen ze ook vaak geen klacht in omdat ze bang zijn voor represailles van de dader(s). Het Vlaams Belang Antwerpen en VrouwenTegenIslamisering.org wil vrouwen door het verstrekken van steun, hulp en informatie weerbaarder maken aangezien de hulp van overheidswege veel te wensen overlaat. We willen hen opweg helpen om de juiste juridische stappen te zetten en procedures op te starten. Zo maken we hulp ook bereikbaarder voor laag opgeleide of armere vrouwen. We willen van vrouwelijke slachtoffers mondige mensen maken die opkomen voor hun rechten. Tot nader order zijn vrouwenrechten nog steeds mensenrechten.

  • Seksuele uitbuiting:

Antwerpen is een havenstad en daarbij hoort al decennia een hoerenbuurt die haar eigen lusten en lasten kent. Doordat er in ons land een opengrenzenpolitiek gevoerd wordt, worden er ook vrouwen geïmporteerd om als prostituee aan het werk te worden gezet. Wanneer deze vrouwen geworven, vervoerd of zelfs verhandeld worden voor seksuele doeleinden tegen hun wil in, spreken we van mensenhandel. Ook zeer jonge Vlaamse vrouwen en minderjarige meisjes worden seksueel uitgebuit door mensenhandelaars en recent zelfs door jonge tienerpooiers (zogenaamde ‘loverboys’). Op korte tijd is Antwerpen zelfs een draaischijf voor tienerprostitutie geworden.

Met de voorliggende campagne willen we dus zeker ook de slachtoffers van tienerpooiers bereiken. Deze meisjes hebben vaak de Belgische nationaliteit en hun familie, vrienden en omgeving kunnen ons tevens contacteren voor info. Officiële hulpinstanties zien de slachtoffers van tienerpooiers immers enkel als slachtoffer van mensenhandel indien het slachtoffer zichzelf ook ziet als slachtoffer, wat veelal niet het geval is. Een slachtoffer van tienerpooiers moet immers bereid zijn een proces-verbaal te laten opstellen tegen haar tienerooier om de procureur toe te laten over te gaan tot het openen van een juridisch dossier.

Uiteraard gaat het hier over een zeer specifieke vorm van misbruik en geweld waar enerzijds jonge meisjes en vrouwen slachtoffer van worden en anderzijds de daders behoren tot een specifieke dadergroep, die enkel door nauwe samenwerking met deskundigen op het terrein enerzijds geholpen en anderzijds bestraft kunnen worden.

Met de voorliggende campagne willen we het taboe op seksuele uitbuiting door tienerpooiers verder doorbreken. We moedigen slachtoffers, familieleden, vrienden en kenissen aan om tijdig te waarschuwen zodat bewijs kan verzameld worden en hulp kan worden gezocht. We willen slachtoffers informeren maar ook daders wijzen op wat normale gedragingen zijn van Europese vrouwen. Gedrag en kleding die zij te aanvaarden hebben in onze westerse samenleving. Hun intolerantie en respectloosheid ten overstaande van vrouwen kan immers enkel bestreden worden door een totaal engagement van de hele maatschappij, westerse mannen voorop.

Preventief én repressief optreden:

Ondanks het feit dat er momenteel geen noemenswaardig capaciteitsprobleem is bij de Antwerpse politie, de jeugdbrigade en het prostitutieteam, heeft het stadsbestuur geen concreet en gedetailleerd beeld van de criminaliteitsproblemen waar vrouwen slachtoffer van worden.

Er wordt slecht summier criminaliteitsstatistieken bijgehouden. Zo zijn er geen concrete gegevens over halskettingdiefstallen aangezien dit valt onder de strafrechtelijke kwalificatie ‘diefstal met geweld’ en in het bijzonder ‘diefstallen met geweld met verzwarende omstandigheden zonder wapen’, ‘diefstallen met geweld zonder verzwarende omstandigheden’ en ‘grijpdiefstallen’ waarbij een halsketting gestolen werd. Dit is een zeer omslachtige manier om een juist beeld te krijgen van bijvoorbeeld deze specifieke problematiek.

Maar ook voor ander criminele feiten zoals kettingdiefstallen en (groeps)verkrachting wordt er statistisch geen onderscheid gemaakt naargelang het slachtoffer man of vrouw is. Er is dus dringend nood aan het serieus nemen van specifieke criminaliteit ten overstaan van vrouwen, gepaard gaande met het bijhouden van de nodige statistische gegevens om een degelijk beleid te kunnen voeren om vrouwen beter te beschermen in onze steden en samenleving. Daarbovenop komt nog het feit dat er officieel geen etnische daderprofielen worden bijgehouden, laat staan van de daders van criminele feiten tegen vrouwen. Wat door politieke onwil niet in statistieken wordt bijgehouden, wordt echter door vrouwen dagelijks ondervonden in de realiteit wanneer ze zich begeven in de vele migrantengetto’s die er in onze steden te vinden zijn.

Er is een dringende noodzaak aan statistische gegevens over de eventuele link tussen etnische afkomst, religie en/of nationaliteit. Dit is nodig om het eventueel grotere geheel te onderkennen waar individuele daders deel van uitmaken. Dit is geen discriminatie maar een hulpmiddel ter bestrijding van criminaliteit tegen vrouwen en voor hun rechten en vrijheden.

Deze profilering ten behoeve van criminaliteitsbestrijding is niet alleen nodig om daders sneller te kunnen identificeren maar ook om toekomstige misdrijven met gepaste maatregelen en wetgeving te vermijden. Dit is zeker nodig in gevallen waar het om eergerelateerd geweld gaat.

De criminele feiten waarvan vrouwen slachtoffer worden moeten dringend op basis van objectieve factoren statistisch bijgehouden worden. De minimale vermelding of een vrouw of een man slachtoffer wordt van een handtasdiefstal, (groep)verkrachting of kettingroof zou al een goed begin zijn.

De geldend wetgeving dient dan ook dringend aangepast te worden om voormelde problemen adequaat te kunnen aanpakken. Zo is er niet enkel dringend nood aan relevante statistieken, maar ook maatregelen op de verschillende beleidsniveau’s in ons land om een passend krachtig optreden tegen daders op poten te zetten, zowel politioneel als justitieel. Zo moet ook het strafrecht aangevuld worden daar waar het lacunes vertoont, om alle seksuele misdrijven te bestraffen onder de noemer ‘misdrijven tegen personen’, eventueel door strafverzwarende omstandigheden in te voeren en al zeker wat betreft de verjaringstermijnen, die dringend op de realiteit afgestemd moeten worden.

Zo moet er een verplichting komen voor magistraten om in alle dossiers alle stalen van seksueel geweld te laten analyseren. Momenteel gebeurt dit niet en wordt er zelfs niet altijd een motivering gegeven aan het slachtoffer over de reden waarom stalen niet geanalyseerd worden/werden. Dit is alleen al ontoelaatbaar omwille van de moeilijke omstandigheden waarin een slachtoffer deze stalen voorziet. Voor de aanpak van tienerpooiers moet er een doortastende samenwerking komen tussen politie, justitie en welzijn, zowel op lokaal als bovenlokaal vlak.

Momenteel kan het stadsbestuur wat dat betreft helaas ook alleen onmiddellijk optreden in gevallen van mensenhandel, verstoring van de openbare, overtreden van regels met betrekking tot hygiëne en drugscriminaliteit. Gerechtelijke vervolging is in ons land bovendien nog steeds zo tergend langdradig dat er absoluut niet van een ‘lik op stuk’-beleid gesproken kan worden, ook niet in geval van zogenaamd ‘snelrecht’. Om tienerprostitutie en vrouwgerichte criminaliteit in het algemeen aan te pakken, is er is ook nood aan een samenwerking over de landsgrenzen heen.

Sensibiliserende campagne:

In de samenleving en pers worden vrouwen die slachtoffer worden van criminele feiten, mensenhandel en tienerpooiers maar al te gauw op seksistische wijze weggezet als losbandig of (tiener)hoer. Tienermeisjes en vrouwen dienen weerbaar gemaakt te worden en moeten op de hoogte gebracht worden van de mogelijkheden die zij hebben om in te gaan tegen tienerpooiers en/of mannen die zich te buiten gaan aan strafrechtelijke feiten waarvan ze slachtoffer is. Vlaams Belang Antwerpen voerde in het verleden reeds meermaals samen met VrouwenTegenIslamisering.org actie om vrouwen te sensibiliseren en zowel mentaal als fysiek weerbaarder te maken, zoals het organiseren van lessen zelfverdediging om vrouwen fysiek weerbaar te maken. Nu gaan we voor de versterking van hun mentale weerbaarheid.

We zetten daarom nu in op het toegankelijker maken van eerstelijnshulp. De bijhorende affichecampagne bestaat uit vijf affiches die onderaan telkens een scheurrand hebben waar vrouwen die nodige info op vinden en kunnen meenemen om hulp in te roepen wanneer zij slachtoffer worden van seksueel geïnspireerde criminaliteit of intimidatie.

De A3-affiches zullen verspreid worden doorheen de provincie Antwerpen tijdens de verkiezingscampagne voor 26 mei 2019. De bedoeling is om deze affiches op te hangen op de binnenkant van toiletdeuren in cafés, clubs en restaurants, zodat vrouwen rustig de bijhorende informatie kunnen lezen en een afscheurstrookje kunnen meenemen om eventueel contact op te nemen.

Concrete actie:

De contactinformatie op het afscheurstrookje verwijst naar de website van VrouwenTegenIslamisering.org en haar mailadres en telefoonnummer. Wanneer vrouwen contact opnemen, zal een gepast antwoord gegeven worden op de aangehaalde informatie of feiten. Meisjes en vrouwen zullen doorverwezen worden naar de bevoegde officiële instanties met de nodige uitleg over hun rechten en de manier waarop deze dienst zal tewerk gaan. Dit alles om de drempel naar de bevoegde diensten te verlagen.

‘Vrouwen Tegen Islamisering’ is een organisatie die opkomt wanneer de rechten van westerse meisjes en vrouwen in het gedrang komen. We werken met vrijwilligers die gratis juridische, politieke of psychosociale bijstand trachten te verlenen, als vertrouwenspersoon waarbij de anonimiteit te allen tijde gewaarborgd blijft.

Vrouwen Tegen Islamisering heeft niet de intentie om een registratiesysteem op te zetten. We zullen er wel blijven op aandringen dat dit zou gebeuren door de bevoegde instanties, want alleen zo kunnen beleidsmakers de problematiek registreren en detecteren met het oog op het nemen van passende beleidsmaatregelen.

VrouwenTegenIslamisering.org zal alles binnen haar mogelijkheden doen om te zorgen voor de nodige ondersteuning van meisjes en vrouwen die zich melden of gemeld worden als slachtoffer alle grensoverschrijdend gedragingen en criminele feiten die voortkomen uit de groeiende respectloosheid ten overstaande van meisjes en vrouwen door de toenemende islamisering en import van vrouwonvriendelijke/-hatende culturen.

Wanneer VrouwenTegenIslamisering.org gecontacteerd wordt, krijgt men informatie en advies omtrent vrouwenrechten en de nood aan een degelijk politiek beleid ter bescherming van deze rechten, onze Europese cultuur en westerse beschaving. Slachtoffers krijgen het nodige advies en eventueel begeleiding om een gerechtelijke procedure op te kunnen starten tegen vermoedelijke dader(s) of onbekende(n). Er worden basisinzichten meegegeven over de werking van het juridische systeem in ons land en de mogelijkheden. De nodige gegevens van politiediensten, medici, psycosociale hulpverleners en eventueel (pro-Deo)advocaten worden ook voorzien. De bedoeling is om de drempel naar de hulpverlening en justitie drastisch te verlagen.

Anke Van dermeersch

Voorzitster VrouwenTegenIslamisering.org

Eerste vrouw Vlaams parlementslijst Vlaams Belang Antwerpen

PERSBERICHT – Voormalig model en Miss België Anke Van dermeersch op de bres voor vrouwelijk schoon en tegen islamcensuur

Are You Islam Ready?VTI verspreidt affiche ‘Are You Islam Ready?’

Anke Van dermeersch, voorzitster van ‘Vrouwen Tegen Islamisering’, stelt vast dat de islamisering van Europa opnieuw een trieste mijlpaal bereikt met het verbod op bikini-affiches door de Londense moslimburgemeester. De vrouwvijandige shariakledingvoorschriften worden aldus op slinkse wijze in Europa ingevoerd.

De heer Sadiq Khan, moslimburgemeester van Londen, bant de ‘Are you beach body ready?’ bikini-affiche van Protein World uit het straatbeeld, zogenaamd omdat de affiche seksistisch zou zijn en vrouwen onzeker zou maken over hun lichaam dat niet voldoet aan het afgebeelde schoonheidsideaal.

Opnieuw kiezen ook de traditionele vrouwenorganisaties in deze discussie de verkeerde kant door dit verbod toe te juichen en zo de islamagenda, waarbij vrouwen geacht worden hun lichaam te bedekken, in de praktijk te brengen.

Met de affiches ‘Are you beach body ready?’ is helemaal niets mis. Wellicht zijn de bikinimodellen niet representatief voor de doorsnee vrouw maar dat is, sinds mensenheugenis, een schoonheidsideaal nooit. De door de moslimburgemeester aangehaalde reden voor het weghalen van de affiches is een drogreden om het voor vrouwen schadelijke islamitische vrouwbeeld door te drukken in onze westerse samenleving.

VTI-voorzitster Anke Van dermeersch: “Vrouwen zijn de eerste slachtoffers van de islamisering van Europa, die vandaag opnieuw een trieste mijlpaal bereikt door het verbod op bikini-affiches met professionele modellen die aan het Europese schoonheidsideaal voldoen. De islamitische shariaregels die vrouwen verbieden om hun lichaam te tonen en kledingvoorschriften bevatten ter bedekking van lichaam en gezicht, worden door de Londense moslimburgemeester Sadiq Khan op slinkse wijze ingevoerd. Dit is een zeer gevaarlijke evolutie en een directe bedreiging van de vrouwenrechten en vrijheden waar de vrouwenbewegingen uit het verleden zo voor gevochten hebben.”

‘No Islam, just Freedom’

In een samenwerking tussen enkele islamkritische bewegingen in Europa, waaronder Steden en Vrouwen Tegen Islamisering en Pegida, werd naar aanleiding van Internationale Vrouwendag op 8 maart a.s. de affice ‘No Islam, just Freedom’ gelanceerd!

U kunt daarover meer lezen via deze link:

No Islam, just Freedom
No Islam, just Freedom

Susanne Winter (FPÖ): Moslimse geloofsoorlog is ook in Oostenrijk mogelijk

Toenemende invloed van salafistische stromingen worden in Oostenrijk merkbaar

Wenen (OTS) – Naar aanleiding van de aanslag op de Rida-moskee in Brussel door een salafistische extremist waarschuwt Dr. Susanne Winter, FPÖ volksvertegenwoordiger uit Graz, ook in Oostenrijk voor een toenemende radicalisering van militante moslims.
Lees verder Susanne Winter (FPÖ): Moslimse geloofsoorlog is ook in Oostenrijk mogelijk

Sharia4Belgium-leider bekent vandalisme aan 20m2 borden: Filip Dewinter dient klacht in

Sharia4Belgium-leider bekent vandalisme aan 20m2 borden: “Welcome 2 Belgistan”
Abu Imran (Sharia4Belgium) roept in Youtube-film An-Sofie Dewinter op om “berouw te tonen, moslima te worden en de boerka te dragen”
Filip Dewinter dient klacht in tegen Abu Imran na bekentenis vandalisme Sharia4Belgium aan “Boerka-bikini”-affiches
In een pas uitgebracht Youtube-filmpje pronkt Sharia4Belgium-leider Abu Iman voor een gevandaliseerde 20m2 Vlaams Belang-affiche. Affichemodel An-Sofie Dewinter krijgt op de aangepaste affiche een volledige boerka aangemeten, de woorden “vrijheid of” in de afficheslogan “vrijheid of islam” werden overspoten en de affiche werd bovendien voorzien van de slogan “Welcome 2 Belgistan”.

Lees verder Sharia4Belgium-leider bekent vandalisme aan 20m2 borden: Filip Dewinter dient klacht in

Liefhebbende islamitische familie

Het Laatste Nieuws Online meldde dat een Antwerpse rechtbank de vader van een Iraakse familie had veroordeeld tot achttien maanden effectief wegens de mishandeling van zijn dochter Aseel, die toen 26 was. Zijn echtgenote en zijn twee zonen kregen dezelfde straf omdat zij ook aan de mishandelingen hadden deelgenomen. Het slachtoffer had een relatie met een niet-islamitische Belg die ze op haar werk had leren kennen. Zij weigerde de echtgenoot die haar familie voor haar had uitgezocht en in 2008 verbrak zij alle banden met haar familie. Toen zij anderhalf later probeerde zich met haar ouders te verzoenen, werd zij opgesloten, geslagen en geschopt, niet alleen door haar vader en haar broers, maar ook daar haar moeder. Die sloeg haar zelfs met een hamer. Hoe wreed moet een godsdienst zijn voor zij een moeder ertoe kan brengen haar eigen kind met een hamer te bewerken? Lees verder Liefhebbende islamitische familie