Filip Dewinter: We moeten ons verzetten tegen de islamisering

Filip Dewinter, voorzitter van ‘Steden tegen Islamisering’, werd geïnterviewd door het Brusselse tijdschrift ‘Vérités Bruxelloises’:

U heeft zichzelf eens een islamofoob genoemd, wat bedoelde u daarmee en zou u dat nog steeds zeggen?

Filip Dewinter: Ik heb inderdaad in mijn boek “Inch’Allah? De islamisering van Europa” gesteld dat islamofobie de plicht is van eenieder. Inderdaad, ik heb schrik van de islam. Islam is een totalitaire veroveringsgodsdienst die uit is op wereldheerschappij. Het is naïef om te veronderstellen dat de islam een godsdienst is zoals alle andere. De islam is in eerste instantie een gevaarlijke politieke ideologie. Daarom meen ik inderdaad dat het nodig is om schrik te hebben van de islam.

U bent voorzitter van de vereniging “Steden tegen islamisering”. Wat doet die vereniging precies, met welke initiatieven bent u bezig. Denkt u dat uw actie succesvol is?

Filip Dewinter: “Steden tegen islamisering” is een samenwerkingsverband tussen partijen, organisaties en individuen met de bedoeling om concrete en praktische acties te voeren tegen de islamisering van Europa. In steden zoals Keulen, Milaan, Parijs, Antwerpen en Berlijn werden de voorbije jaren door STI acties gevoerd tegen de bouw van grote, nieuwe supermoskeeën. Het is noodzakelijk dat we op Europees niveau samenwerken om de islam terug te dringen. De islam verspreidt zich immers als een inktvlek over heel Europa. Het verzet moet op gang worden gebracht. Via “Steden tegen islamisering” coördineren we één en ander. Ik geef u een concreet voorbeeld. Enige weken geleden zijn we er in geslaagd om een meeting van Hizb-ut-Tahrir in Hasselt onmogelijk te maken dankzij informatie die we via de Oostenrijkse antenne van “Steden tegen islamisering” ontvangen hadden. Als de islam wereldwijd georganiseerd is dan is het minstens nuttig en wenselijk dat de anti-jihadbeweging op Europees vlak gestalte krijgt.

Islamcritici worden van racisme beticht. Omdat de islam niets met ras te maken heeft, is dat een wat vreemde beschuldiging maar mogen we stellen dat er zelfs geen zweem van racisme schuilgaat onder het anti-islamdenken?

Filip Dewinter: Kritiek op de islam moet gelijk gesteld worden met kritiek op een ideologie of politieke leerstelling. Wanneer het mogelijk is om kritiek te hebben op het liberalisme, het communisme of het nationalisme dan moet het toch ook mogelijk zijn om kritiek te hebben op de islam? Ik herhaal: de islam is in de eerste instantie een politieke ideologie, veel meer nog dan een godsdienst. Maar zelfs indien het enkel een godsdienst zou zijn dan nog moet kritiek kunnen. Kritiek op de islam wordt onmiddellijk gelijk gesteld met racisme in de hoop daarmee alle islamcritici de mond te kunnen snoeren.

Vindt u dat de islam kan samengaan met de democratie en de Westerse (eigenlijke universele) waarden?

Filip Dewinter: Neen, islam en democratie gaan niet samen. Islam staat haaks op democratie. Waarom? Omwille van het simpele feit dat de islam een theocratie, een kalifaat, nastreeft. Alle waarheid komt van Allah. De moslim moet hoe dan ook de democratische wetten goedgekeurd in een land ondergeschikt maken aan de wil van Allah – Inch Allah – zoals letterlijk neergeschreven door Mohamed in de Koran. Uiteraard is de islam evenmin compatibel met onze Westerse waarden. De vrijheid van godsdienstbeleving, de scheiding tussen kerk en staat, de vrije meningsuiting, de gelijkwaardigheid van man en vrouw, … zijn allemaal waarden waarin de islam niet gelooft. De islam vormt dan ook een bijzondere ernstige bedreiging van onze waarden en normen, van onze manier van leven.

Denkt u dat de islam een evolutie kan doormaken? We horen af en toe wel iets over een “verlichte islam”. Hoe realistisch is dat volgens u?

Filip Dewinter: De verlichte islam is een uitvinding van linkse en progressieve Europeanen die vanuit hun multiculturalisme de islam omarmen. Wie gelooft in een verlichte islam is naïef en heeft van de islam niets begrepen. Een verlichte islam heeft niets meer met de islam te maken. Sommigen hopen door de islam te subsidiëren, te erkennen, door imamscholen op te richten en allerlei toegevingen te doen aan de islam, dat er een soort van Europese islam zal ontstaan.

Laten we klaar en duidelijk zijn. Het enige gevolg van het koesteren en pamperen van de islam en het creëren van een heuse islamitische zuil zal geen Europese islam maar een islamitisch Europa zijn.

Is de voornaamste kracht van de islam in Europa niet de onwetendheid van de burgers. Velen denken dat de islam een godsdienst zoals een andere is en kennen de ware aard van de islam niet, zijn politieke ambities en aanspraak op wereldheerschappij. Een belangrijk wapen in de strijd tegen de islam is wellicht bewustmaking, de burger informeren over het echte gezicht van de islam.

Een Amerikaans auteur heeft gezegd dat we uit ons “cultureel hokjesdenken” moeten komen, hoe zouden we onze mede-Europeanen kunnen doen inzien wat de islam werkelijk is?

Filip Dewinter: Inderdaad, bewustwording en sensibilisering zijn noodzakelijk in onze strijd tegen de islamisering. We moeten duidelijk maken waar de islam werkelijk voor staat. Blijkbaar is iedereen vergeten dat  de islam al twee keer Europa heeft proberen onder de voet te lopen. Dankzij belangrijke militaire overwinningen – de slag bij Poitiers (732) en de slag bij Wenen (1683) – hebben we de islam telkens terug kunnen dringen naar de plaats waar ze thuis hoort: aan de andere kant van de Middellandse Zee. De islam probeert Europa opnieuw onder de voet te lopen dit keer niet met militaire middelen maar via de immigratie-invasie – al hijra – via de hijra-immigratie-invasie. Via “Steden tegen islamisering” proberen we via de uitgave van brochures en folders, via spreekbeurten en internet (www.villescontrelislamisation.fr) om mensen te informeren over de ware aard van de islam. In de brochure met als titel “Hoe overleven in een islamitische samenleving”, maak ik in 10 lessen duidelijk wat de mogelijke gevolgen zijn voor een Europeaan wanneer hij in een geïslamiseerde wijk of buurt woont of leeft.

Welke concrete maatregelen stelt u voor om de islam tegen te gaan?

Filip Dewinter: Eerst en vooral moeten de Europese overheden hun naïviteit omtrent de islam laten varen en de ware aard van de islam durven erkennen. We moeten duidelijk durven stellen dat de islam op de Europese bodem niet thuis hoort. Met andere woorden: het erkennen en subsidiëren van de islam, … het bouwen van moskeeën en minaretten en Koranscholen is dom en zelfs gevaarlijk. Veel politici collaboreren met de islam in de hoop om zieltjes te winnen en stemmen te kunnen ronselen. De islamcollaboratie zal ons echter op termijn zuur opbreken. De islam probeert immers een eigen zuil uit de grond te stampen. De moskeeën in onze grootsteden zijn de bruggenhoofden, de voorposten van het islamitische leger dat maar één doelstelling heeft: ons genadeloos onder de voet lopen.

Naast “Steden tegen islamisering” heeft Anke Van dermeersch ook “Vrouwen tegen islamisering” opgericht. Wat is hiervan de bedoeling?

Filip Dewinter: Vrouwen zijn het eerste slachtoffer van de islamisering. Kijk maar naar de dagelijkse praktijk in vele moslimlanden. Vrouwen worden door de islam gediscrimineerd en vernederd. Vrouwen zijn de ondergeschikte van de mannen en hebben binnen de islam nauwelijks rechten. Kijk het is simpel: Allah houdt niet van vrouwen! Vrouwen zijn wegwerpproducten die binnen de islam geen rechten hebben. Daarom moeten we vrouwen mobiliseren en bewust maken van het feit dat de islamisering hen als eerste treft.

Met “Vrouwen tegen islamisering” voeren we een grootschalige campagne met als thema “Islam of vrijheid? Durven kiezen!”. De campagne met de boerka-bikini-affiche waarop mijn dochter prijkt, heeft voor veel aandacht in de media gezorgd. Deze affiche moest samen met het boek van Anke Van dermeersch, “Hoer noch slavin – vrouwen en islam”, het debat over vrouwenrechten en islam op gang brengen.