Geen registratie van polygame huwelijken meer in Antwerpen

Tijdens de vorige legislatuur stelde Antwerps gemeenteraadslid Wim Van Osselaer aan de toenmalige schepen bevoegd voor de loketten reeds verschillende vragen betreffende de registratie van polygame huwelijken in het Antwerpse bevolkings- en vreemdelingenregister. Uit de antwoorden bleek dat er inderdaad polygame huwelijken geregistreerd werden in deze registers. Het betrof huwelijken van moslimimmigranten die meerdere huwelijken hadden afgesloten vooraleer zij naar ons land en onze stad migreerden.

Op 25 juni stelde Wim opnieuw een vraag terzake, benieuwd hoe het nieuwe bestuur zou omgaan met deze ‘erfenis’. Het antwoord van bevoegd schepen Homans liet uitzonderlijk lang – bijna tweeëneenhalve maand (!) – op zich wachten. Tot Wim het vandaag (4 september) eindelijk ontving. Blijkbaar heeft zijn vraag tot wat kopzorgen geleid bij het stadsbestuur. Het antwoord is echter positief. Uit het antwoord blijkt dat de stad naar aanleiding van zijn vraag concrete initiatieven heeft genomen en eindelijk besloten heeft de registraties van polygame huwelijken te verwijderen uit de registers. De betrokken inwoners/polygamisten worden aangeschreven, zodat ze zich in regel kunnen stellen.

Het Vlaams Belang is tevreden dat deze vraag tot het gewenste resultaat heeft geleid, namelijk de schrapping van deze islamitische polygame huwelijken uit de registers. Polygamie is immers strijdig met onze Europese opvattingen betreffende de gelijkheid van man en vrouw en heeft dan ook geen plaats in onze samenleving.