Interview met An-Sofie Dewinter voor SOS Österreich

SOS Österreich : Toen we voor het eerst de beweging “Vrouwen tegen islamisering” en de affichecampagne bekend maakten, hebben onze lezers in hun reacties uw moed bewonderd.  Als u nu zichzelf overal op de affiches tegenkomt, denkt u dan niet dat u misschien toch een beetje “te ver bent gegaan”?

An-Sofie : Integendeel. Iemand moet zijn nek durven uitsteken. Indien niemand reageert tegen de islamisering dan geven we toe aan de islam-intimidatie die leidt tot censuur en zelfcensuur. Uiteraard is het de bedoeling van sommige moslimorganisaties om iedere vorm van kritiek op de islam af te doen als racisme en erger. Door bijkomend te dreigen met geweld tegen iedereen die de islam kritisch benadert, hoopt men de critici de mond te snoeren. Aan chantage mag je nooit toegeven. Ik merk trouwens op dat overal in Europa de ogen van heel veel mensen opengaan betreffende de ware aard van de islam. Hoe meer kritiek er komt op de islam, hoe zenuwachtiger de Europese moslimgemeenschap wordt.

SOS Österreich : Uw idee is zonder enige twijfel een goed marketingidee.  Welke zijn de reacties van uw lectoren en uw medestudenten?

An-Sofie : Ik studeer marketing aan een Antwerpse Hogeschool. In de lerarenkamer hangt de “boerka-bikini”-affiche aan het prikbord. Mijn leraars vinden het een originele vorm van communicatie en een geslaagde campagne. Van hen heb ik in ieder geval nog geen kritiek gehoord. De campagne voldoet trouwens aan alle regels van goede communicatie. De campagne is assertief genoeg om controverse uit te lokken terwijl de boodschap niettemin helder en duidelijk is.

SOS Österreich : Zijn er nog andere reacties van de jongeren?  Wie reageerde eerder positief of eerder kritisch : de meisjes of de jongens?

An-Sofie : Ik krijg positieve reacties van jongens en meisjes. Alhoewel, ik moet toegeven dat reacties van jongens om andere redenen positief zijn dan die van de meisjes (lacht). Nee, alle gekheid op een stokje…vooral meisjes en vrouwen zijn zeer positief. Velen van hen beseffen ondertussen ook wel wat er allemaal op het spel staat : emancipatie van de vrouw, de gelijkheid tussen man en vrouw, het recht als vrouw om te doen en te laten wat men wil…In sommige moslimwijken in onze Europese grootsteden stellen we nu al vast dat ook Europese vrouwen zich anders gaan gedragen. Uit schrik de moslims te provoceren kleedt men zich anders, praat men anders en gedraagt men zich anders… Vergeet vooral ook de fysieke intimidatie niet. Jonge moslims – op straat, in de dancing, op school…  –  schelden meisjes uit voor hoer wanneer ze een te korte rok, blote schouders of een te diepe decolleté dragen. De keuze tussen “Vrijheid of islam” is veel minder radicaal dan het lijkt. Ofwel kiezen we in Europa met de islam voor een terugkeer naar de middeleeuwen ofwel kiezen we voor een vooruitstrevend Europa waar vrouwen de vrijheid hebben om te doen en te laten wat ze willen, te gaan en te staan waar ze willen.

SOS Österreich : Zou u overwegen nog aan andere affichecampagnes deel te nemen – met of zonder boerka (de bikini laten we buiten beschouwing), mocht u daarmee politiek iets in beweging kunnen zetten?  Misschien een eigen reclameagentschap die een export reclameconcept voor politieke bewegingen in andere Europese landen wil aanbieden?

An-Sofie : Dit was een eenmalige actie. Het was niet de bedoeling om als model carrière te maken. Maar uiteraard ben ik altijd bereid om mee te werken aan een leuke en performante campagne die onze ideeën uit de verf laten komen.

SOS Österreich : Intussen hebben we foto’s van de beschadigde afficheborden gezien.  Werden er nog andere bedreigingen tegen u persoonlijk geuit?  Vanuit welke hoek?

An-Sofie : Via internet heb ik heel wat beledigende mails en bedreigingen ontvangen. De radicaal-fundamentalistische Sharia4Belgium had via de pers laten weten dat ze de 20m² affiche-borden zouden vernielen, wat ondertussen ook her en der gebeurd is. In een You Tube-filmpje zegt de leider van Sharia4Belgium dat “An-Sofie Dewinter, toon berouw, wordt moslima en draag de boerka.” Een beter bewijs van het feit dat de slogan “Vrijheid of islam? Durven kiezen!” terecht is, is er niet. Het vandalisme aan de “boerka-bikini” 20m²-borden toont eveneens aan hoe onverdraagzaam de islam wel is. Debat en discussie interesseren hen niet. Uit hun acties blijkt nogmaals het totalitaire karakter van de islam. Aan de persoonlijke bedreigingen hecht ik niet zoveel waarde. Blaffende honden bijten niet!

SOS Österreich : Wie vormt er volgens u het grootste gevaar : Sharia4Belgium of Hizb ut-Tahrir?  En waarom?

An-Sofie : Hizb ut-Tahrir is een veel gevaarlijkere organisatie dan Sharia4Belgium. Sharia4Belgium zijn carnavalsgekken in vergelijking tot Hizb ut-Tahrir. Hizb ut-Tahrir is een internationale organisatie die in tientallen  landen vertegenwoordigd is en miljoenen moslims als aanhangers kent. Dat Hizb ut-Tahrir nu ook in ons land actief is, is erg maar verwondert me niet. In Duitsland zijn ze immers verboden waardoor ze net over de grens hun activiteiten proberen te organiseren. Gelukkig is mijn vader erin geslaagd om de minister van Binnenlandse Zaken zover te krijgen dat de manifestatie van Hizb ut-Tahrir verboden werd. Dankzij “SÖS Österreich” was het Vlaams Belang immers te weten gekomen dat er een manifestatie van Hizb ut-Tahrir hier in België zou plaatsvinden. Zo zie je maar dat Europese samenwerking tussen patriotten en conservatieven positieve gevolgen heeft.

SOS Österreich : Hoe denkt u en uw generatie over het probleem van de massa-immigratie? Is het mogelijk dat er nog een ommekeer in zit?  Bestaat er kans dat de actie, die uw vader in Marokko en partijgenoten in Turkije geprobeerd hebben, kan lukken?  Dat deze landen vrijwillig hun emigranten terug opnemen?

An-Sofie : Mijn generatie kijkt ongetwijfeld anders tegen de massa-immigratie aan dan de generatie van mijn vader. Dat is ook logisch. Voor mijn ouders en grootouders was de massa-immigratie en multicultuur een totaal nieuw gegeven. Het choqueerde hen terecht…Wie nu 18, 19, 20 jaar is helaas opgegroeid met de multicultuur en is spijtig genoeg “gewend” om in klassen te zitten waar 1/3 of de helft van de leerlingen allochtonen zijn…Wij worden vandaag echter wel geconfronteerd met de gevolgen van de massa-immigratie en de multicultuur en dat stoot ons tegen de borst. Daarom vond ik het ook zo belangrijk om actief mee te werken aan deze “Vrijheid of islam”-campagne. Helemaal omkeerbaar is de immigratie-invasie helaas niet meer. Wel moeten we het kaf van het koren durven scheiden. Dat betekent dat illegalen, criminelen en onaangepaste vreemdelingen terug moeten keren naar hun landen van herkomst. Voor het overige moet de immigratiekraan onherroepelijk dicht en moet de multicultuur teruggeschroefd worden. Aanpassen of terugkeren is de boodschap. Vooral de islamisering moeten we tegen gaan want de islam hoort niet thuis op Europees grondgebied.

SOS Österreich : Heeft u Oostenrijk al een keertje bezocht?  Wat vond u leuk hier? Zou u overwegen voor de campagne “Vrouwen tegen islamisering” naar Oostenrijk te komen om daar uw bezorgdheid persoonlijk mede te delen?

An-Sofie : Uiteraard was ik reeds in Oostenrijk. Samen met mijn ouders was ik Karinthië en Wenen. Vooral Wenen vind ik een prachtige stad. Wel wil ik duidelijk maken dat ik slechts het uithangbord ben van de campagne “Vrouwen tegen islamisering”. De voorzitster van “Vrouwen Tegen Islamisering” is Vlaams Belang senator Anke Van dermeersch. Zij is de woordvoerster van onze organisatie. Niet ik. Ik ben er echter van overtuigd dat zij graag “Vrouwen Tegen Islamisering” in Oostenrijk zal komen voorstellen. Zelf zal ik ook aanwezig zijn, niet fysiek maar wel op affiche…

Bron : http://sosheimat.wordpress.com/2012/03/08/frauen-gegen-islamisierung-2/