Verbod op financiering islam in ons land vanuit moslimfundamentalistische hoek

De islamitische gebedshuizen in ons land worden vaak gefinancierd door buitenlandse mogendheden of organisaties, welke op die manier hun religieuze greep op de islamitische bevolking in België willen vestigen, behouden of versterken.

De Rabita of Islamitische Wereld Liga heeft in tal van Europese hoofdsteden moskeeën opgericht met bijbehorende islamitische instituten. Zo werden de Grote Moskee en het Islamitisch en Cultureel Centrum in Brussel volledig gefinancierd door de Rabita. De Rabita is vandaag de belangrijkste islamitische wereldorganisatie en wordt zowel geleid als gefinancierd vanuit Saoedi-Arabië. De secretaris-generaal van de Rabita is een Saoedisch minister. In 1982 heeft de Rabita de Hoge Raad van moskeeën in Europa opgericht met het oog op het subsidiëren van de bouw of restauratie van moskeeën en het promoten van hun activiteiten door het opleiden van predikanten. De raden van bestuur van de Europese Rabita-instituten bestaan meestal uit de ambassadeurs van de moslimlanden. Zij zijn dan ook niet meer of niet minder dan een onrechtstreeks instrument van de vreemde mogendheden om controle uit te oefenen op hun (voormalige) onderdanen.

De financiering van de bouw van moskeeën en islamitische instituten is voor Saoedi-Arabië een middel bij uitstek om de religieuze doctrine van het wahabisme in de islamitische diaspora in West-Europa ingang te doen vinden. Het wahabisme is een extreem-conservatieve en typisch Saoedische variant van islamisme, die, onder meer door de instelling van een religieuze politie of mutawia, de islam wil zuiveren van alle vormen van « bijgeloof » ten gunste van een geloof dat gebaseerd is op een letterlijke lectuur en toepassing van koran en soenna. Stromingen als het wahabisme staan vijandig tegenover onze moderne samenleving en kanten zich tegen elke vorm van integratie in de Westerse samenleving. Sedert enkele jaren heeft Saoedi-Arabië zich gelieerd met Marokko en vindt er een vermenigvuldiging plaats van initiatieven die zich richten op de in Europa verblijvende moslims. Het aanbod van gratis opleidingen in Saoedi-Arabië werd vergroot. Studenten die op het aanbod ingaan, keren terug als militante islamisten die een letterlijke lectuur voorstaan van de islamitische religieuze teksten, integratie afwijzen en Europa beschouwen als een aan de islam vijandige ruimte waartegen men zich moet afzetten.

Volgens een in de loop van de maand mei 2002 in de media uitgelekt rapport van het Comité I zou in de door Saoedi-Arabië gecontroleerde Grote moskee in het Brusselse Jubelpark, onze hoofdstad in een donderpreek zijn uitgeroepen tot « hoofdstad van de kafir ». Er zouden volgens het rapport ook pogingen ondernomen zijn om een religieuze politie te installeren die toeziet op de naleving van de religieuze voorschriften binnen de islamitische gemeenschap (Gazet van Antwerpen, 30 mei 2002).

Volgens hetzelfde rapport van het Comité I uit het jaar 2002 konden toen dertig van de driehonderd moskeeën in België als fundamentalistisch bestempeld worden. De meeste moskeeën die door het Executief van de moslims in België voor erkenning werden voorgedragen, behoren tot die radicale strekking of worden gefinancierd door een buitenlandse mogendheid (Gazet van Antwerpen, 30 mei 2002). In de betrokken moskeeën wordt een antiwesters ideeëngoed verspreid.

Het lijdt geen twijfel dat buitenlandse mogendheden of organisaties, onder meer door middel van de financiering van moskeeën en allerlei islamitische instituten, actief bijdragen tot de verspreiding en instandhouding van fundamentalistische denkbeelden onder de moslims in België. De greep van deze mogendheden en organisaties op de uit de migratie afkomstige moslimbevolking betekent een bedreiging voor onze nationale veiligheid, het behoud van de democratische rechtstaat en de scheiding van Kerk en Staat. De indieners van onderhavig voorstel van resolutie zijn daarom voorstander van een onderzoek naar de mogelijkheden om te komen tot een verbod op internationale geldstromen uit moslimfundamentalistische hoek. In Nederland werd door de Tweede Kamer der Staten-Generaal reeds een motie van dezelfde strekking aangenomen.