Voorstel van resolutie inzake de gevaarlijke boodschap van de Koran

In Nederland bestaat er al enige tijd discussie over de Koran en over de vraag om de koran al of niet te censureren of te verbieden.

Wie de Koran leest, begrijpt waarom. Dit boek is immers een opeenstapeling van bedreigingen en vervloekingen ten overstaan van afvalligen, niet-gelovigen en alle andere niet-moslims. Er staan tientallen verschrikkelijke opmerkingen en aanbevelingen in, zoals « christenen zijn afvalligen, ruziestokers en haatdragend »; « Tijdens de jihad moeten niet-moslims gedood of gevangen genomen worden als gijzelaars »; « Op de dag van het oordeel zullen afvalligen eruit zien als zwarten »; « Wie Allah niet gehoorzaamt, wordt gestraft »; « Allah noemt joden apen en zal ze martelen tot de dag der opstanding ».

De hatelijke boodschap is duidelijk : geen moslim mag rusten vooraleer op aarde nog enkel personen wonen die de regels van de islam volgen. Voorts is, zoals bekend, de gelijkheid van man en vrouw, de scheiding van kerk en staat, net als de scheiding der machten onbespreekbaar. De Koran, de hadith en de sharia vormen de fundamenten waarop elke samenleving moet worden gebouwd en bijgevolg moeten alle andere maatschappelijke fundamenten en gewoonten worden gesloopt. Personen die zich van de koran afwenden, moeten vrezen voor vervolging en zelfs moord.

Wij begrijpen de vrees van de Nederlandse volksvertegenwoordiger Geert Wilders voor de dreiging die de islam betekent voor onze Europese samenleving, maar in tegenstelling tot zijn voorstel willen wij de koran niet verbieden of censureren.

Ten eerste willen wij absoluut de vrijheid van mening en van drukpers vrijwaren.

Ten tweede is het juist nuttig dat zo veel mogelijk mensen zich zouden vergewissen van de inhoud en de boodschap van de Koran en van de citaten uit de Koran die duidelijk maken wat het boek zegt over niet-moslims, wat niet-moslims te wachten staat als ze zich niet laten bekeren, hoe moslims met niet-moslims moeten omgaan, hoe niet-moslims moeten behandeld worden. Deze afschuwelijke dingen staan niet één of twee keer ergens in een verdoken passage, maar worden honderden malen herhaald. En dan zwijgen wij nog over voor ons onaanvaardbare opvattingen en regels in de Koran, de hadith en de sharia inzake persoonlijke vrijheden, opvoeding, cultuur, wetenschap, mensbeeld en moraal.

Dit voorstel strekt er, zoals gezegd, niet toe de Koran te verbieden of te censureren. Het gevaar voor onze Europese samenleving ligt hem in de uitvoering en de toepassing van de inhoud en de boodschap die in de Koran vervat zit. Wij roepen met dit voorstel de overheid dan ook op rechtstreeks noch onrechtstreeks subsidies te verstrekken aan verenigingen of instellingen die voorschriften van de sharia welke strijdig zijn met de wetten van het land, in de plaats stellen, toepassen, opdringen of aanbevelen.